Home Didactic Masterat
 
PDF Imprimare Email

Studii de Master

 

În anul universitar 2019 – 2020, Departamentul de Rezistența materialelor organizează admitere pentru studii postuniversitare de masterat, în specializarea Siguranța și Integritatea Structurilor. 
La admitere pot candida numai absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, indiferent de profilul/domeniul, instituția de învățământ superior și anul în care a obținut diploma.
Pentru studenţii care doresc, masteratul se poate finaliza cu dublă diplomă, prin colaborare cu Université de BOURGOGNE (Franţa):
- anul I în Romania;
- anul II în Franţa.


INSCRIERI:

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2019.

Înscrierile se fac în cadrul facultății IMST.

Prima perioadă de înscriere este 01-10 iulie 2019 (taxa de înscriere este de 50 lei), în sala CB 017, cu următorul orar:

L, Mi și Vi între orele 09:00 - 16:00

Ma și J între orele 12:00 - 18:00

S și D între orele 10:00 - 14:00.

A doua perioada de înscriere:

 22 iulie - 23 august (Sala CD 008):

 Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

 Marți și joi / 12.00 – 18.00

 Perioada 26 august - 11 septembrie (sala CB 017):

 Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

 Marți și joi / 12.00 – 18.00

 Sâmbătă și duminică / 10.00 – 14.00


 Taxa de înscriere este de 100 lei


INTERVIU DUPĂ PRIMA PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE: 11 iulie ora 11.00, sala CA 110

Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singura dată pentru fiecare ciclu, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.


ACTE NECESARE:
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2019 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
f) certificatul de naştere, în copie legalizată;
g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
i) buletin/carte de identitate, în copie;
j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.

ADMITERE:

Probe de concurs:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu relaţiile:

- pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă:

- ciclu de licenţă de 4 ani:

MA = (M1+ M2+ M3+ M4+ Mexamen de licență)/5

- ciclu de licenţă de 3 ani:

MA = (M1+ M2+ M3+ Mexamen de licență)/4

- ciclu de licență de 5 ani:

MA = (M1+ M2+ M3+ M4+ M5+ Mexamen de licență)/6,

unde M1, M2,..., M5 sunt mediile anilor 1, 2, ...,5 de studii.

Proba 2 – probă orală constând dintr-un interviu.

Tematica de concurs:

1. Ipotezele Rezistenţei materialelor

2. Intinderea si compresiunea barelor

3. Răsucirea barelor

4. Incovoierea barelor

5. Teorii de rezistenta

6. Solicitari combinate

Bibliografie:

1. Buzdugan, Gh., Rezistenta materialelor, ed. a XI-a, Editura tehnica, Bucuresti, 1980

 

Noutati


Newsletter

Nume:

Email: